Kierownik departamentu:

Radca prawny, wspólnik zarządzający Tomasz Janaszczyk

Compliance, AML i Sygnaliści (whistleblowers)

W dzisiejszych czasach wiele firm i instytucji stawia na zgodność z przepisami prawa, etyką biznesu i standardami branżowymi. Jednym z kluczowych aspektów w tym kontekście jest zapewnienie ochrony sygnalistów oraz przestrzeganie przepisów związanych z compliance i AML.

Dlatego też kancelaria JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy chętnie podejmuje się takich spraw jak ochrona sygnalistów czy doradztwo z zakresu compliance i AML. Nasi specjaliści znają najnowsze przepisy i standardy międzynarodowe dotyczące ochrony osób ujawniających nieprawidłowości, jak również posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, aby omówić szczegóły oferty oraz dostosować ją do Państwa indywidualnych potrzeb.

Compliance, AML i sygnaliści (whistleblowers)

Compliance to proces w firmie, który ma na celu zapewnienie, że działalność przedsiębiorstwa jest zgodna z przepisami prawa, normami etycznymi, standardami branżowymi i wewnętrznymi procedurami. W praktyce oznacza to monitorowanie działań firmy, weryfikację przestrzegania regulacji i podejmowanie działań w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia przepisów.

AML (Anti-Money Laundering) to z kolei pojęcie odnoszące się do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W praktyce oznacza to stosowanie procedur, które mają na celu zidentyfikowanie i ograniczenie ryzyka, jakie niosą ze sobą transakcje finansowe podejrzane o związki z działalnością przestępczą.

Sygnaliści (whistleblowers) to osoby, które zgłaszają nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Mogą to być zarówno pracownicy danego przedsiębiorstwa, jak i osoby z zewnątrz, np. klienci, dostawcy lub inne zainteresowane strony.

Czym zajmuje się nasza kancelaria? Compliance, AML

Dzięki naszym usługom, Państwa przedsiębiorstwo może przestrzegać przepisów prawa i standardów etycznych, minimalizując tym samym ryzyko naruszenia regulacji oraz pozytywnie wpływając na wizerunek i reputację firmy.

W ramach departamentu AML i Compliance podejmujemy się takich działań jak:

 • analiza ryzyk compliance i proponowanie na jej podstawie odpowiednich środków mitygujących ryzyka z poszczególnych obszarów (m.in. HR, ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochrona środowiska, sprawy korporacyjne, prawa własności intelektualnej);
 • tworzenie regulacji w obszarze compliance (polityki, procedury, instrukcje);
 • prewencyjne i proaktywne doradztwo w zakresie compliance – udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania, jak i opiniowanie nowych produktów;
 • szkolenia dla pracowników dostosowane do profilu ryzyk przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie kryzysowe, w szczególności w razie wystąpienia groźby szkód wizerunkowych;
 • tworzenie dostosowanych do charakteru organizacji kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing);
 • identyfikacja ryzyka w zakresie nawiązania lub kontynuowania współpracy z partnerami biznesowymi;
 • wdrażanie kompleksowej dokumentacji i procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
  • polityka „poznaj swojego klienta”;
  • skuteczny monitoring klienta;
  • identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego;
  • ocena ryzyka instytucji obowiązanej i zasady zarządzania rozpoznanym ryzykiem;
  • środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi, lub transakcją okazjonalną;
  • zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  • zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;
  • zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie GIIF informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
  • zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu AML;
  • zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML zasady kontroli wewnętrznej, lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami AML oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;
 • szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zapewniające instytucjom obowiązanym oraz jej pracownikom wiedzę i informacje pozwalające na prawidłową realizację jej obowiązków związanych z raportowaniem podejrzeń popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw, w tym przestępstw skarbowych;
 • współpraca z organami ścigania i GIIF.

Ochrona sygnalistów – jak może pomóc nasza kancelaria?

Whistleblower (sygnaliści) pełnią ważną funkcję w zapewnieniu transparentności i etyczności działalności firm, dlatego państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do implementacji do krajowych porządków prawnych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej jako Dyrektywa), do dnia 17 grudnia 2021 r. (w odniesieniu do przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 osób; natomiast do dnia 17 grudnia 2023 r. – w odniesieniu do przedsiębiorców zatrudniających od 50 do 249 pracowników).

W myśl tej dyrektywy:

 • przygotujemy kompletną, dedykowaną dla Państwa organizacji dokumentację wewnętrzną zgodną nie tylko z przepisami prawa, lecz również z wiodącymi standardami rynkowymi;
 • wdrożymy opracowane procedury w organizacji, uwzględniając jej specyfikę, w tym jej strukturę, rodzaj działalności, dotychczasowe procedury, procesy czy regulaminy;
 • zaprojektujemy (bądź dostosujemy już istniejące) kanały umożliwiające przyjmowanie i zarządzanie zgłoszeniami oraz dialog z sygnalistą. Oferujemy również usługę udostępnienia i obsługi zewnętrznego kanału zgłoszeń;
 • opracujemy dostosowane do Państwa organizacji optymalne formuły komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, związanej z wdrożeniem systemu ochrony sygnalistów;
 • zapewnimy natychmiastowe wsparcie w nagłych sytuacjach, jak również bieżące doradztwo na każdym etapie postępowania związanego z otrzymanymi zgłoszeniami;
 • zapewnimy szkolenia dla poszczególnych grup pracowników zarówno w fazie wdrożenia, jak i funkcjonowania systemu;
 • dokonamy diagnozy istniejących wewnątrz Państwa organizacji postaw wobec wprowadzanych regulacji, aby w sposób optymalny zaprojektować wewnętrzną komunikację o systemie i szkolenia dla osób na poszczególnych szczeblach  organizacji.

Projektując nasze rozwiązania, uwzględniamy przepisy prawa, standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również wytyczne Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization).

Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że przedsiębiorstwo przestrzega przepisów prawa i standardów etycznych, minimalizując tym samym ryzyko naruszenia regulacji oraz pozytywnie wpływając na wizerunek i reputację firmy, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy prawnej w zakresie ochrony sygnalistów, AML i compliance w jednej z naszych dwóch lokalizacji – Warszawa lub Poznań.

Kancelaria Radców Prawnych PoznańAdres kancelarii: ul. 28 czerwca 1956 r. 406,
61-441, Poznań 
Tel.: +48616734520


Kancelaria Radców Prawnych WarszawaAdres kancelarii: Rondo Daszyńskiego 2b,
00-843, Warszawa 
Tel.: +48221189227