17.05.2023

System compliance – część VIII – Szkolenia – jeden ze sposobów zapewnienia efektywności systemu compliance

System compliance to w szczególności zespół polityk, procedur i zasad związanych z zachowaniem zgodności w danej organizacji. Aby system ten był efektywny, niezbędne jest podejmowanie określonych działań, mających ułatwić osiągnięcie tego celu. Przede wszystkim konieczna jest jego bieżąca aktualizacja oraz zapewnienie przestrzegania obowiązujących w ramach systemu compliance zasad przez członków danej organizacji, co wymaga zaangażowania zarówno po stronie kadry zarządzającej, jak i pracowników, współpracowników czy partnerów biznesowych.

Pojawia się zatem pytanie – jak zapewnić przestrzeganie zasad systemu compliance przez członków organizacji? Jednym z rozwiązań jest przeprowadzanie szkoleń obejmujących w szczególności informacje o  obowiązujących w organizacji regulacjach.

Szkolenia z zakresu compliance powinny być dostosowane do profilu organizacji i rodzaju odbiorców, uwzględniać ich pozycję, jaką zajmują w organizacji oraz być skupione na praktycznych aspektach funkcjonowania i przestrzegania zasad wdrożonego systemu compliance. Szkolenia te stanowią narzędzie ułatwiające edukację pracowników organizacji w zakresie odpowiedzialności prawnej za podjęcie lub zaniechanie określonych działań i przedkładają się na zapewnienie zgodności w organizacji, w szczególności:

 • stanowią środek komunikowania pracownikom zmian w obowiązujących regulacjach w organizacji,
 • stanowią gwarancję wykonywania obowiązków przez członków organizacji w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, tym samym zmniejszając szansę na wystąpienie ryzyka naruszeń w organizacji,
 • stanowią źródło cennych informacji zwrotnych odnośnie do niezidentyfikowanych ryzyk,
 • zwiększają świadomość pracowników na temat pojawiających się ryzyk,
 • wpływają na budowanie kultury compliance w organizacji.

Wśród szkoleń z zakresu compliance możemy wyróżnić:

 • szkolenia jednorazowe – mające na celu zrozumienie problematyki systemu compliance i obowiązujących regulacji oraz podniesienie świadomości pracowników na temat istniejących ryzyk,
 • szkolenia cykliczne – regularne, odbywające się w określonym odstępie czasu, mające za zadanie promowanie i budowanie długofalowej kultury systemu compliance w organizacji,
 • szkolenia ad hoc – przeprowadzane w przypadku wprowadzenia zmian w obowiązujących regulacjach in. w razie zmiany wewnętrznych polityk, procedur i zasad, prawa powszechnie obowiązującego, zmiany profilu działalności organizacji, itp.

Szkolenia z zakresu compliance, w zależności od regulacji, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja, mogą skupiać się na określonych zagadnieniach, np.:

 • AML – szkolenie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 • RODO – szkolenie dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
 • przeciwdziałanie mobbingowi – szkolenie dotyczące sytuacji mobbingowych, mające na celu zlikwidowanie lub minimalizowanie wystąpienia sytuacji mobbingowych w organizacji.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi tematyki compliance:

Compliance – część IX – procedury

System compliance – część VIII – Szkolenia – jeden ze sposobów zapewnienia efektywności systemu compliance

Compliance – część VII – jakie obszary działalności instytucji powinny zostać objęte systemem compliance?

System compliance – część VI – Ocena ryzyka

Compliance – część V – Audyt

Compliance – część IV – Compliance officer

Compliance – część III – na kogo oddziałuje system compliance oraz jak się go wdraża

Compliance – część II – system compliance

Compliance – część I – wprowadzenie

 

Mogą Cię zainteresować