25.10.2022

Compliance – część II – system compliance

System compliance składa się z kilku obligatoryjnych elementów, bez których jego wdrożenie może okazać się nieefektywne, tj.:

  • kompleksowy audyt,
  • ocena obszarów ryzyka,
  • wprowadzenie szczegółowych procedur obejmujących kluczowe obszary ryzyka,
  • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem procedur – Instytucja Compliance oficer,
  • szkolenia pracowników.

 

AUDYT:

W ramach audytu dokonuje się weryfikacji procesów wewnętrznych zachodzących w jednostce pod katem określenia ryzyk braku zgodności oraz obszarów, które powinny zostać objęte systemem compliance. Audyt przeprowadzany jest na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z osobami zaangażowanymi w poszczególne procesy w jednostce.

OCENA OBSZARÓW RYZYKA:

Na tym etapie następuje identyfikacja obszarów, które są najbardziej narażone na ryzyko, uwzględniając specyfikę oraz branżę, w której przedsiębiorca prowadzi działalność, a także ocenia się stopień występującego ryzyka.

WPROWADZENIE PROCEDUR:

W oparciu o wyniki audytu oraz przeprowadzoną ocenę ryzyka opracowywany jest i wdrażany w jednostce zbiór usystematyzowanych i spójnych zasad oraz procedur obejmujących poszczególne aspekty działania danej jednostki. Są to w szczególności procedury wewnętrzne obejmujące podstawowe zasady podziału kompetencji i odpowiedzialności oraz procedury zewnętrzne obejmujące zasady postępowania z kontrahentami oraz organami władzy publicznej.

NADZÓR I KONTROLA:

Aby wdrożony system compliance spełniał swoją funkcję i przynosił jednostce zakładane korzyści, konieczne jest utrzymanie stałego nadzoru nad przestrzeganiem procedur i zapewnienie Compliance Officerowi możliwości reagowania na sytuacje stwarzające ryzyko naruszenia obowiązujących w jednostce zasad compliance.

SZKOLENIA:

Elementem koniecznym każdego systemu compliance jest organizacja szkoleń, które budują świadomość obowiązujących regulacji z zakresu compliance u kadry zarządzającej jak i pracowników oraz współpracowników jednostki.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat zasad wdrażania systemów compliance, skontaktuj się z nami. Nasz doświadczony zespół compliance na bieżąco wspiera Klientów w związku ze zmieniającym się otoczeniem prawnym i biznesowym przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie zawodowe oraz wiedza pozwalają na zaprojektowanie sprawnego i spójnego systemu compliance i kontroli wewnętrznej uwzględniającego specyfikę danej branży, który zminimalizuje ryzyka i gwarantować będzie bezpieczeństwo prawne we wszystkich obszarach działalności danej jednostki.

 

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi tematyki compliance:

Compliance – część I – wprowadzenie

Mogą Cię zainteresować