30.01.2023

Compliance – część V – Audyt

Efektywny system compliance w organizacji minimalizuje lub wyklucza ryzyko poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty reputacji. Składa się on z kilku elementów, o czym szerzej pisaliśmy w artykule: „Compliance – część II – system compliance”. Jednym z nich jest kompleksowy audyt.

Audyt przeprowadzany w ramach systemu compliance polega na weryfikacji procesów i procedur obowiązujących w organizacji pod kątem określenia ryzyk oraz obszarów, które są najbardziej narażone na ryzyko braku zgodności, i które powinny zostać objęte systemem compliance.

Audyt składa się z następujących etapów:

  • analiza struktury i specyfiki działalności organizacji,
  • analiza prawna zgodności,
  • weryfikacja procesów i procedur obowiązujących w organizacji.

W ramach pierwszego z powyższych etapów dokonuje się kompleksowej analizy struktury organizacyjnej i zarządczej organizacji z uwzględnieniem zakresu i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej otoczenia gospodarczego.

Następnie przechodzi się do analizy prawnej zgodności tj. weryfikacji czy organizacja funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi ją regulacjami prawnymi. Audyt weryfikuje otoczenie prawne organizacji, tj. sprawdza jakie regulacje dana organizacja jest zobowiązana przestrzegać. Jest to bardzo ważny etap, który wymaga dokładności i szerokiej wiedzy na temat organizacji, ponieważ w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, a także jej skali, może być ona objęta regulacjami wielu systemów prawnych.  

Ostatni etap, tj. weryfikacja procesów i procedur obejmuje analizę przyjętych w organizacji zasad zarządzania ryzykiem, analizę istniejących procesów i procedur. Na tym etapie badaniu podlegają procesy zachodzące w organizacji, zarówno w aspekcie wewnętrznym (np. podział kompetencji), jak i w aspekcie zewnętrznym (np. zasady zawierania umów) oraz weryfikuje się już istniejące procedury, jak również dokonuje się ich oceny z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa oraz praktyką w obszarze compliance.

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi tematyki compliance:

Compliance – część IV – Compliance officer

Compliance – część III – na kogo oddziałuje system compliance oraz jak się go wdraża

Compliance – część II – system compliance

Compliance – część I – wprowadzenie

Mogą Cię zainteresować