10.03.2023

System compliance – część VI – Ocena ryzyka

Aby system compliance był efektywny i zapewniał należytą ochronę̨ muszą zostać przeprowadzone wszystkie etapy niezbędne do jego wdrożenia tj.: kompleksowy audyt, ocena obszarów ryzyka, wprowadzenie szczegółowych procedur obejmujących kluczowe obszary ryzyka, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem procedur a także szkolenia pracowników, o których mowa we wcześniejszym artykule: „Compliance – część II – system compliance”.

W niniejszym artykule skupimy się na ocenie ryzyka. Ocena ryzyka występującego w organizacji jest zależna od jej indywidualnych potrzeb i uwarunkowań. Przeprowadzenie oceny ryzyka jest konieczne by wypracować optymalne środki zaradcze oraz procedury monitoringu ryzyka.

Nie ulega wątpliwości, że proces wprowadzenia systemu compliance musi być również dobrze zaplanowany. W rezultacie oznacza to, że ocena ryzyka jest kluczowym elementem przeprowadzenia tego procesu, ponieważ ma ona na celu przygotowanie gruntu dla dalszych etapów wdrożenia systemu compliance. Na tym etapie tworzy się bowiem plan, który określa nam jakie działania należy podjąć, aby minimalizować powstanie ryzyka lub jego skutków w przypadku ich wystąpienia.

Jak poprawnie przeprowadzić analizę ryzyka? Otóż analiza ryzyka składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie ryzyka. Na tym etapie ustalamy jakie przepisy i standardy dotyczą danej organizacji, a także identyfikujemy obszary narażone na wystąpienie nieprawidłowości w organizacji.  W ten sposób otrzymujemy informacje o ryzykach występujących w organizacji i potencjalnych ich skutkach. Kolejnym krokiem jest dokonanie oceny wpływu występujących ryzyk na organizację. Im więcej obszarów, które są narażone na ryzyko (w danej organizacji) zostanie zidentyfikowanych na tym etapie, tym łatwiej jest wprowadzić narzędzia, które pozwolą zapobiegnąć powstaniu szkody w przyszłości. Analiza obejmuje w szczególności: ryzyka prawne, wizerunkowe, biznesowe, środowiskowe i operacyjne.

W oparciu o przeprowadzoną identyfikację i ocenę występujących w organizacji ryzyk opracowywany jest plan działania obejmujący w szczególności następujące elementy: opracowanie metodyk i procedur pozwalających na skuteczne zarządzanie ryzykiem, wybór odpowiedniego narzędzia wspierającego proces zarządzania ryzykiem i zapewniającego właściwą reakcję na ryzyko, bieżące monitorowanie obowiązujących w organizacji rozwiązań zarządzania ryzykiem pod kątem ich efektywności i dostosowania do praktyk rynkowych, budowę mechanizmów raportowania i monitorowania ryzyka, działalność edukacyjna. Kluczową kwestią jest efektywne wdrożenie przygotowanego planu, bowiem od tego zależeć będzie efektywność całego systemu compliance.

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi tematyki compliance:

Compliance – część V – Audyt

Compliance – część IV – Compliance officer

Compliance – część III – na kogo oddziałuje system compliance oraz jak się go wdraża

Compliance – część II – system compliance

Compliance – część I – wprowadzenie

Mogą Cię zainteresować