Obiekt biurowy – PZP, KIO, FIDIC

Wybór wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku usługowo-biurowego o 4 kondygnacjach naziemnych i 3 podziemnych, o powierzchni użytkowej ponad 17 tys. m2 oraz o kubaturze ponad 65 tys. m3 w tym reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu odwoławczym przed KIO, zakończone zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości ponad 60 mln zł.