Wodociągi – przetarg na roboty budowlane w sieci wodno-kanalizacyjnej

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków, zakończone zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.