26.02.2024

Terminy BDO w 2024 r., które warto mieć na uwadze

Początek kolejnego roku niesie za sobą szereg obowiązków do wykonania, w tym również dotyczących Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO). W tym artykule pragniemy przedstawić najistotniejsze z tych obowiązków oraz najważniejsze terminy związane z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o których warto pamiętać w 2024 r.


Warto mieć na uwadze, że dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności obowiązki dot. BDO będą się różnić. Najbardziej naglącym terminem jest wniesienie do końca lutego opłaty rocznej za wpis do BDO.

Obowiązek ten dotyczy:

  • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających do obrotu opony,
  • wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
  • wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
  • wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
  • podmiotów reprezentujących.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi natomiast odpowiednio dla mikroprzedsiębiorców –100 zł, a dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy –300 zł. Opłaty rocznej nie uiszcza się jednak w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa

Kolejnym istotnym obowiązkiem jest sporządzenie rocznego sprawozdania oraz ewentualnie dokonanie opłaty produktowej do 15 marca. Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Sprawozdania za 2023 r. sporządza się i wnosi do właściwego urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem indywidualnego konta BDO również w terminie do 15 marca 2024 r. Sprawozdanie odpadowe za 2023 rok w BDO zawiera 13 działów oraz 31 tabel, które należy wypełnić danymi na podstawie ewidencji prowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

Ponadto przypominamy, że istnieje obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, tj. np. na fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach i sprawozdaniach. Brak wskazywania numeru BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością może grozić nałożeniem kary pieniężnej.

 

Autor:

Klaudia Szymańska, aplikant radcowski

e-mail: klaudia.szymanska@jlsw.pl

Mogą Cię zainteresować