15.06.2022

Rozporządzenie dotyczące wprowadzenia rejestru ciąż

Rozporządzenie dotyczące wprowadzenia „Rejestru ciąż” zostało podpisane przez Ministra Zdrowia i wejdzie w życie jeszcze w 2022 r.

Stworzenie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej, stało się przede wszystkim kontrowersyjne z uwagi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ograniczające prawo do aborcji, w którym trybunał orzekł o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia płodu.

W rezultacie istnieją wątpliwości czy państwo ma na celu zwiększenie ochrony zdrowia, czy kontroli nad społeczeństwem.

Rozporządzenie, określa katalog danych zbieranych przez personel medyczny (który zostanie rozszerzony m.in. o informację o alergii, grupie krwi czy ciąży) oraz określa zasady ich przekazywania.

Co oznacza wprowadzenie rejestru ciąż?

W wyniku powstania elektronicznego rejestru ciąż, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której, podmiot leczniczy przekaże:

  • informacje o potwierdzonym wyniku grupy krwi, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
  • oraz informację o wyrobach medycznych, alergiach i ciąży, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej.

Kto ma dostęp do rejestru?

Rozszerzenie katalogu gromadzonych danych ma przełożyć się na zwiększenie dostępności informacji przekazywanych do Systemu Informacji Medycznej, co usprawni pracę lekarzom, ułatwi obieg dokumentacji medycznej i ograniczy koszty jej udostępniania.

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa, do informacji w systemie dostęp będą mieli tylko wybrani pracownicy medyczni, a w każdej innej sytuacji, żeby poznać informacje dotyczące danej osoby, potrzebna będzie jej zgoda. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że uprawnienia sądów czy prokuratury do żądania udostępnienia informacji zawartych w SIM nie mogą być stosowane w sposób dowolny, a wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tym samym jedynie w ramach toczącego się postępowania.

Jednakże, nie sposób nie zauważyć, że „Rejestr ciąż” zwiększa ingerencje w życie prywatne pacjentek. W związku z czym może dochodzić do nadużyć sięgania do „rejestru ciąż”. Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Kodeksem postępowania karnego dostęp do dokumentacji medycznej mają choćby sędzia i prokurator. Co więcej, Jeżeli informacja o ciąży będzie znajdować się SIM, uzyska się w ten sposób łatwiejszy dostęp do informacji oraz będzie można korzystać z tych danych na szeroką skalę.

Należy także podkreślić, że wskutek gromadzenia danych o ciąży, może dojść do zaprzestania korzystania z chęci pomocy medycznej przez pacjentki oraz planowania macierzyństwa.

Mogą Cię zainteresować