02.12.2022

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta

WDROŻENIE UNIJNYCH REGULACJI

Do polskiego porządku prawnego, z dużym opóźnieniem, wdrożone zostały unijne dyrektywy dotyczące praw konsumentów oraz regulujące niektóre aspekty umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz umów sprzedaży towarów. Ustawa implementująca unijne regulacje, tj. ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku. W związku z tym, od Nowego Roku przedsiębiorców dostarczających treści cyfrowe oraz świadczących usługi cyfrowe obowiązywać będą nowe regulacje, które wiązać się będą z koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do nowych przepisów.

KOGO DOTYCZY NOWELIZACJA?

Nowelizacja, jak już zostało wspomniane, dotyczy podmiotów dostarczających treści cyfrowe oraz świadczących usługi cyfrowe. Obowiązująca ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („Ustawa o prawach konsumenta”) definiuje treści cyfrowe jako dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Dla przykładu wskazać można, że treścią cyfrową są programy komputerowe, różnego rodzaju aplikacje, gry, pliki muzyczne i audiowizualne czy e-booki.

Nowością jednak jest wprowadzenie do Ustawy o prawach konsumenta definicji usług cyfrowych, które zostały określone jako usługi pozwalające konsumentowi na:

  • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

W ramach przykładu dla świadczenia usług cyfrowych wskazać można udostępnianie treści video lub audio, hosting plików, szeroko rozumiane media społecznościowe czy też chmury danych. Usługi cyfrowe świadczone są zarówno za pośrednictwem Internetu, urządzeń mobilnych czy telewizji cyfrowej lub satelitarnej.

ZMIANY WPROWADZANE NOWELIZACJĄ

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe wprowadza wiele zmian w obowiązujących dotychczas przepisach.

Wprowadzone zostały modyfikacje między innymi w zakresie regulacji dotyczących rękojmi. Ponadto, nowe przepisy odchodzą od pojęcia wady rzeczy, zastępując je nowym określeniem – zgodności towaru z umową. Jednocześnie szczegółowo określają przypadki, w których towar należy uznać za zgodny z umową.  Celem tej regulacji jest uniknięcie części sporów dotyczących zakresu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach.

Nowością jest z pewnością wprowadzenie hierarchii środków ochrony konsumenta. Zgodnie z nowymi przepisami, konsument w pierwszej kolejności będzie miał prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową, poprzez jego naprawę lub wymianę. Dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się np. nieopłacalne, konsument będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Podobnie jak dotychczas, konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową będzie nieistotna, jednakże wprowadzone zostało korzystne dla konsumenta domniemanie, iż niezgodność towaru z umową jest istotna.

Ponadto modyfikacji uległ termin rozpatrywania reklamacji przez przedsiębiorcę. Do tej pory, do reklamacji dotyczących umów sprzedaży zawieranych z konsumentami przedsiębiorca musiał ustosunkować się w terminie 14 dni, natomiast w przypadku pozostałych umów (np. umów o świadczenie usług) termin ten wynosił 30 dni. W związku z wprowadzanymi zmianami, skrócony został termin udzielenia odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta do 14 dni w każdym przypadku, niezależnie od rodzaju zawartej umowy.

Na marginesie, wspomnieć należy, że zmianie uległa terminologia stosowana w Ustawie o prawach konsumenta – funkcjonujące do tej pory określenie – „rzecz”, zostało zastąpione nowym – „towar”.

 SKUTKI NOWELIZACJI

Omawiana nowelizacja jest o tyle istotna, że po stronie podmiotów oferujących treści cyfrowe czy świadczących usługi cyfrowe, pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w systemach informatycznych, dokumentach oraz procedurach dotyczących w zasadzie wszystkich etapów relacji przedsiębiorca – konsument, poczynając od reklamy i prezentacji oferty, przez wykonywanie obowiązków informacyjnych oraz kontraktowanie, wykonywanie umowy, na obsłudze posprzedażowej kończąc.

Mogą Cię zainteresować