20.04.2022

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – grupy spółek i wiążące polecenia

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu, który pojawił się na naszej stronie w dniu 13 kwietnia 2022 r., chcielibyśmy tym razem szerzej omówić zagadnienia dotyczące grupy spółek i wiążącego polecenia.

Nowelizacja wdraża do Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) definicję grupy spółek w art. 4 § 1 pkt 51. Definiuje się ją jako spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

W związku z powyższym zmianie ulega również definicja spółki dominującej, która po wejściu w życie nowelizacji będzie rozumiana jako spółka handlowa wywierająca decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Nowe regulacje precyzują podstawy do kierowania się przez spółki z grupy spółek wspólną strategią gospodarczą. Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, zmierza to do umożliwienia spółce dominującej wykonywania jednolitego kierownictwa nad spółkami zależnymi. W związku z tym kluczowym pojęciem regulacji będzie „interes grupy”, który to obok interesu spółki ma być brany pod uwagę przy działaniach spółki dominującej oraz zależnej, o ile nie będzie to zmierzać do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej.

Przepisy Działu IV wprowadzą szczegółowe regulacje dotyczące uczestnictwa w grupie spółek. Przede wszystkim zarówno uczestnictwo w grupie spółek, jak i wskazanie spółki dominującej będzie wymagało podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej. Te fakty będą musiały zostać ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez spółkę dominującą i zależną. W przypadku spółek dominujących posiadających siedzibę poza Polską wystarczy ujawnienie powyższych informacji w rejestrze spółki zależnej.

Kluczową zmianą w związku z wdrożeniem grupy spółek jest także wprowadzenie instytucji wiążących poleceń. Spółka dominująca będzie uprawniona do wydawania spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, jeżeli będą one uzasadnione interesem grupy spółek i nie będą sprzeczne z przepisami szczególnymi. Odnosząc się do wydanego polecenia, zarząd spółki zależnej będzie musiał podjąć uchwałę o jego wykonaniu i poinformować spółkę dominującą o wykonaniu polecenia bądź podjąć uchwałę o odmowie wykonania polecenia i poinformować o tym spółkę dominującą.

 

Nowelizacja przewiduje podjęcie uchwały o odmowie wykonania polecenia przez spółkę zależną w sytuacji, gdy:

 • jego wykonanie doprowadziłoby do niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością tej spółki,
 • istnieje uzasadniona obawa, że polecenie jest sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę zależną uczestniczącą w grupie spółek w okresie dwóch lat od zdarzenia. Ponadto umowa lub statut mogą przewidywać inne przesłanki odmowy.

Projekt wskazuje również wymagania, które musi spełniać wiążące polecenie, tj.:

 • Musi być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej;
 • Musi wskazywać:
  • oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia,
  • interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną polecenia spółki dominującej,
  • spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania polecenia spółki dominującej, o ile występują,
  • przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku wykonania polecenia spółki dominującej.

Dodatkowo nowelizacja wprowadza również inne regulacje związane z grupą spółek, m.in.:

 • prawo dostępu spółki dominującej do dokumentów spółki zależnej,
 • prawo wspólników lub wspólników mniejszościowych spółki zależnej w zakresie złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego w celu zbadania rachunkowości i działalności grupy spółek,
 • odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej za szkodę związaną z wykonaniem wiążącego polecenia, nienaprawioną w terminie wskazanym w wiążącym poleceniu, chyba że nie ponosi winy,
 • odpowiedzialność spółki dominującej wobec wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej za obniżenie wartości przysługującego im udziału albo akcji na skutek wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia.

Mogą Cię zainteresować