21.05.2024

Analiza rozwiązań technicznych i materiałowych – nowe obowiązki w prawie budowlanym

W ramach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2024 r. zakłada się wprowadzenie obowiązku dołączania do projektu technicznego analizy rozwiązań technicznych i materiałowych – celem nowelizacji  jest egzekwowanie spełniania wymagań akustycznych określonych w przepisach Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT).


Analiza zawarta w projekcie technicznym ma przy tym kluczowe znaczenie dla zapewnienia spełnienia wymagań akustycznych w budynkach mieszkalnych podobnie jak znowelizowane przepisy, z którymi analiza jest ściśle związana. Jej celem jest przede wszystkim identyfikacja i ocena rozwiązań technicznych oraz materiałowych, które mają wpływ na izolacyjność akustyczną budynku. W kontekście nowelizacji przepisów, szczególnie istotne jest uwzględnienie tych elementów, aby spełnić wymogi dotyczące hałasu zewnętrznego, izolacyjności przegród między lokalami oraz dźwięku przenikającego do wnętrza budynku.

W ramach analizy konieczne będzie zatem uwzględnienie kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, projektanci będą zobowiązani do określenia zakładanego poziomu hałasu zewnętrznego, który może wpływać na budynek.

Następnie, trzeba będzie dokładnie określić poziom izolacyjności akustycznej przegród w budynku, w szczególności pomiędzy lokalami mieszkalnymi i ich sąsiadującymi oknami oraz drzwiami wejściowymi. Wymagania te zostały określone w znowelizowanym § 326 ust. 2 pkt 1 WT, z którego jasno wynika, że akustyczność drzwi wejściowych z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej ma wynosić przynajmniej 37 dB. Obecnie zgodnie z Polską Normą PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: mówi, że drzwi wejściowe do mieszkań osiągać mają izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych na poziomie min. 32 dB w przypadku lokali, w których znajduje się przedpokój oddzielony drzwiami wewnętrznymi oraz min. 37 dB w przypadku, gdy przedpokój wewnętrznych drzwi nie posiada. Ściany między lokalami zgodnie z Polską Normą PN-B-02151-3:2015-10, PN-B-02151-3:2015-10/Ap1:2016-02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych (przywołana w załączniku nr 1 do WT) plasuje na poziomie min. 50 dB, które w praktyce rzadko znajdowały odzwierciedlenie. Dzięki wprowadzeniu obowiązku umieszczania w projekcie technicznym analizy, będziemy mogli w jasny sposób określić jaką izolacyjnością akustyczną powinny charakteryzować się poszczególne przegrody w budynku.

Ponadto konieczne będzie wskazanie rodzaju i właściwości materiałów budowlanych, które zapewnią odpowiednią izolacyjność akustyczną przegród. Ad extremum, projektanci będą musieli dokładnie opisać dopuszczalny poziom hałasu oraz dźwięku, które mogą przenikać do wnętrza budynku wraz z przedstawieniem rozwiązań zapewnienia tych wymogów.

Dodatkowo po 1 sierpnia 2024 r. wszelkie prace budowlane w lokalach mieszkalnych o określonej charakterystyce (jednorodzinne, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej oraz wielorodzinne) nie mogą pogorszyć wymagań akustycznych określonych w analizie dotyczącej technicznych rozwiązań i materiałów mających na celu spełnienie tych wymagań.

Dotychczasowa praktyka nieprecyzyjnego uwzględniania wymagań akustycznych w dokumentacji budowlanej rodziła trudności w weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami. Nowe zapisy nakładają na projektantów obowiązek szczegółowego uwzględniania tych wymagań co stanowi istotną zmianę o charakterze informacyjnym, umożliwiającym precyzyjną ocenę zgodności z przepisami technicznymi.

Obowiązek opracowania analizy dotyczyć będzie realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, a także budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

 

Mogą Cię zainteresować