21.03.2022

Udział kancelarii w konferencji „Rynek OZE – trendy, regulacje i praktyczne problemy”. Nowelizacja ustawy o OZE – zmiana systemu rozliczania prosumentów.

W dniach 16-17 lutego 2022 r. odbyła się konferencja online pt. „Rynek OZE – Trendy, Regulacje I Praktyczne Problemy” zorganizowana przez MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie. Podczas wydarzenia odbył się szereg prelekcji z tematyki związanej z rynkiem odnawialnych źródeł energii, dotyczących m.in. uwarunkowań prawnych procesu inwestycyjnego OZE, systemu wsparcia dla wytwórców energii OZE, energetyki wiatrowej w Polsce, regulacji prawnych i rozliczenia prosumentów po nowelizacji Ustawy o OZE oraz Prawa energetycznego.

Z ramienia Kancelarii, w wydarzeniu brał udział członek Departamentu Prawa Energetycznego – aplikant radcowski Mateusz Górniaczyk. Przeprowadził on prelekcję stanowiącą przegląd najnowszych i planowanych zmian prawnych na rynku odnawialnych źródeł energii, m.in. w zakresie ustawy o morskich farmach wiatrowych, nowelizacji ustawy OZE dot. ograniczenia obowiązków koncesyjnych w zakresie małych instalacji oraz modyfikacji obecnego systemu prosumpcji, a także nadchodzących zmian legislacyjnych związanych z dostosowaniem prawodawstwa polskiego do regulacji unijnych.

Jedną z istotnych zmian w prawie omówionych w ramach prelekcji, którą chcielibyśmy krótko przybliżyć, jest wprowadzenie przez nowelizację ustawy OZE nowego systemu prosumpcji. W ramach nowego systemu tzw. net-billingu, energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. W praktyce, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana. Nowy system rozliczeń ma wejść w życie od 1 kwietnia 2022 r. Warto również wspomnieć o wprowadzeniu przez nowelizację instytucji prosumenta wirtualnego energii odnawialnej oraz prosumenta zbiorowego energii odnawialnej, w pierwszym przypadku prosument będzie miał możliwość założenia instalacji OZE na budynku nie należącym do niego, a mimo to produkować energię bezpośrednio na swoje potrzeby, w przypadku prosumentów zbiorowych będzie możliwość założenia instalacji OZE na budynkach wielolokalowych i odliczania nadwyżki wyprodukowanego prądu od rachunków mieszkańców danego budynku. Umożliwi to skorzystanie ze wsparcia dla energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości. Należy jednak podkreśli, że w ogólnym ujęciu nowy system będzie mniej korzystny dla nowych prosumentów niż obecny. Zmiany spowodują narażenie prosumentów na większe ryzyko inwestycyjne związane z wydłużeniem okresu zwrotu z wybudowanej instalacje OZE.

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i poruszenie bardzo aktualnych zagadnień oraz problemów stosowania przepisów dot. regulacji rynku OZE. Informacje uzyskane w trakcie wydarzenia przez nasz zespół z pewnością znajdą zastosowanie w trakcie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej przez specjalistów z Departamentu Prawa Energetycznego naszej Kancelarii.

Mogą Cię zainteresować