18.07.2022

Rewolucyjne zmiany w sklepach internetowych

Do 28 maja 2022 r.  Państwa Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wdrożenia w krajowym porządku prawnym, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE ora 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześniania unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz.Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 7), tzw. dyrektywy „Omnibus”.

Celem dyrektywy Omnibus jest wzmocnienie skuteczności obowiązujących przepisów konsumenckich oraz unowocześnienie i ulepszenie niektórych instrumentów ochrony konsumentów.

Kilka istotnych zmian jakie wprowadza Dyrektywa Omnibus, które będą Ciebie dotyczyć, jeśli działasz w branży e-commerce:

  • W przypadku udostępnienia użytkownikom strony internetowej możliwości komentowania, opiniowania zakupionych przez konsumentów towarów lub usług – konieczność podania informacji na temat sposobu weryfikacji autentyczności recenzji; usuwanie i ukrywanie negatywnych opinii i zniechęcanie do ich zamieszczania, a także publikowanie lub zlecenie publikacji fałszywych opinii stanowić będzie naruszenie prawa,
  • W przypadku wprowadzania produktów na rynek w kilku państwach UE – konieczność zagwarantowania, że wprowadzany towar (produkt) w każdym z tych państw jest identyczny, tzn. nie różni się w sposób istotny, np. składem. Naruszenie tego przepisu będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.
  • W przypadku dostosowywania ceny do konsumenta na podstawie zebranych danych dotyczących jego preferencji i zachowań konsumenckich (tzw. profilowanie) – konieczność poinformowania konsumenta o indywidualnym dostosowaniu do niego ceny na podstawie gromadzonych informacji,
  • W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi – konieczność zamieszczenia obok informacji o obniżonej cenie, informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki,
  • W przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni – konieczność zamieszczenia obok informacji o obniżonej cenie, informacji o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży aż do wprowadzenia obniżki,

 

Poza dyrektywą Omnibus, Państwa Unii Europejskiej zostały również zobowiązane do wdrożenia w krajowym porządku prawnym przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów zmieniającą rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającą dyrektywę 1999/44/WE, czyli tzw. „dyrektywy towarowej” oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, czyli tzw. „dyrektywy cyfrowej”.

Przepisy dyrektywy towarowej i cyfrowej wprowadzają zmiany, m.in. w regulacji dotyczącej rękojmi, a więc odpowiedzialności sprzedającego za zgodność sprzedawanych towarów z umową. Rękojmia obejmująca konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta zostanie całkowicie przeniesiona z Kodeksu Cywilnego do ustawy o prawach konsumenta. Z istotniejszych zmian, dyrektywa towarowa odchodzi od pojęcia wady rzeczy i wprowadza definicję zgodności towaru z umową. Postanowienia regulaminów sprzedaży online będą musiały w tym zakresie zostać zaktualizowane.

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę Omnibus w dniu 12.07.2022 r. został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, natomiast projekt ustawy wdrażającej dyrektywę towarową i cyfrową w dniu 6.07.2022 r. został skierowany do konsultacji (RMiŚP).

Na ten moment przepisy dyrektyw nie zostały implementowane do polskiego porządku prawnego, także ich faktyczne stosowanie jest odroczone do czasu wejścia w życie ww. ustaw. Przedsiębiorcy mają więc jeszcze chwilę na dostosowanie swojej działalności pod nadchodzące zmiany w przepisach.

 

Mogą Cię zainteresować