14.07.2022

Rękojmia konsumencka – zmiany w ustawie o prawach konsumenta w 2022 r.

Nadchodzące zmiany są związane z implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 60;  „dyrektywa cyfrowa”) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę̨ 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę̨ 1999/44/WE (Dz. Urz. UE L 136 z  22.05.2019, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 63; „dyrektywa towarowa”)

Głównym celem obu dyrektyw jest przyczynianie się̨ do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, jak również zapewnianie wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz harmonizacji przepisów w państwach Unii Europejskiej.

Obecnie mamy jedynie do czynienia z projektem ustawy (tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw), w związku z czym należy mieć na uwadze, że ostateczny kształt przepisów może się jeszcze różnić. Jednak już teraz należy zwrócić uwagę, że w 2022 roku należy liczyć się z istotnymi zmianami przepisów o prawach konsumenta, które to państwa Unii Europejskiej muszą wdrożyć w swoich ustawach.

Najważniejsze zmiany

Istotną zmianą w sporządzonym projekcie jest wprowadzenie nowego typu rękojmi tj. rękojmi konsumenckiej i umieszczenie jej przepisów w ustawie o prawach konsumenta, a nie jak dotychczas to miało miejsce, w kodeksie cywilnym. 

Rękojmia konsumencka, będzie opierać się na pojęciu niezgodności towaru z umową, a nie na pojęciu wady fizycznej lub prawnej rzeczy, jak to miało miejsce w kodeksie cywilnym. Natomiast przesłanki zgodności towaru z umową zgodnie z projektem ustawy zostaną opisane w sposób bardziej szczegółowy niż obecnie, co ma pozwolić na uniknięcie części sporów dotyczących zakresu obowiązków ciążących na przedsiębiorcach.

Przede wszystkim novum jest wprowadzenie hierarchii środków ochrony konsumenta.

Konsument w pierwszej kolejności będzie miał prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową, poprzez jego naprawę lub wymianę. Dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się np. nieopłacalne, konsument będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. 

Podobnie jak dotychczas, konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową będzie nieistotna. Jednakże, projekt ustawy wprowadza korzystne dla konsumenta domniemanie, że niezgodność towaru z umową jest istotna.

Mogą Cię zainteresować