30.05.2023

Redukcja produktów jednorazowego użytku

 

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Prezydent podpisał Ustawę zmieniającą ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.


Celem nowelizacji jest wprowadzenie systemowych rozwiązań zmierzających do zmniejszenia wpływu odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. Rozwiązania te będą nakładały szereg obowiązków m.in. na przedsiębiorców:

  • wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
  • prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, pakujących i oferujących – za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne – napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
  • przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów lub przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania.

Wśród obowiązków nakładanych na ww. przedsiębiorców należy zwrócić uwagę na kilka, których skutki będą dla nas odczuwalne tj.:

  • obowiązywać będzie zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, takich jak: patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki mocowane do balonów oraz mechanizmy tych patyczków, pojemniki na żywność oraz pojemniki i kubki na napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego. Zakaz ten obowiązuje od dnia 24 maja 2023 r. natomiast produkty, które zostały wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów wyrobów;
  • przedsiębiorcy od 1 stycznia 2024 r. będą mieli obowiązek pobierania opłaty, za oferowanie nabywcom produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak kubki na napoje i pojemniki na żywność;
  • od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy zobowiązani będą także do zapewnienia w dostępności opakowań alternatywnych z materiału podlegającego biodegradacji albo materiału wielorazowego użytku;
  • wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak: podpaski higieniczne, tampony, aplikatory do tamponów, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami i filtry sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi oraz kubki na napoje, widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznakowaniem (na opakowaniu produktu lub na samym produkcie) informującym o niewłaściwych metodach wyrzucania oraz szkodliwym wpływie na środowisko naturalne tych produktów. Rozwiązanie to  obowiązuje od 24 maja 2023 r. natomiast produkty, które zostały wprowadzone do obrotu bez wymaganego oznakowania przed tą datą mogą być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów tych produktów.

Mogą Cię zainteresować