12.12.2023

Przedłużenie ochrony taryfowej na rok 2024 r. – reakcja na problem bezpieczeństwa energetycznego szerokiej grupy beneficjentów

W dniu 7 listopada 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Ustawa ma na celu przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu gospodarstw domowych oraz łagodzenia skutków kryzysu energetycznego dla podmiotów użyteczności publicznej, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła.

Nowelizacja przewiduje szereg istotnych zmian zapewniających należytą ochronę, w tym w szczególności:

  • utrzymanie ceny maksymalnej paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowanej w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.;
  • wprowadzenie opłaty za usługi dystrybucyjne w okresie 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. na poziomie wynikającym z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla operatora systemu dystrybucyjnego na 2022 rok – z tego obowiązku wyłączeni zostaną sprzedawcy, którzy ustalili w ramach zawartych ze swoimi odbiorcami umów albo zatwierdzonych taryf na 2024 r., ceny korzystniejsze niż cena maksymalna;
  • ograniczenie cen energii elektrycznej w ramach limitów dla odbiorców, którzy zawarli umowy z gwarancją stałej ceny przekraczającą limity cen energii elektrycznej dla pozostałych odbiorców uprawnionych;
  • utrzymanie na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę do odbiorców zarówno w systemach ciepłowniczych taryfowanych, w których ceny i stawki opłat podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, jak i zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE.

Nowe regulacje wprowadzą także możliwość wystąpienia przez podmiot uprawniony do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie obniżenia cen energii elektrycznej w sytuacji zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej, które wpływają na istotny spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r.

Przepisy ustawy zakładają ponadto zmianę zasad w zakresie rozliczenia końcowego mechanizmów wsparcia w postaci wyrównań oraz rekompensat dla przedsiębiorstw ciepłowniczych poprzez przedłużenie ich obowiązywania na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

O wypłatę świadczenia wyrównawczego będą mogli wnioskować także sprzedawcy ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. stosowali w rozliczeniach z odbiorcami obniżoną cenę ciepła, cenę za zamówioną moc cieplną, cenę nośnika ciepła lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło ustalone z uwzględnieniem średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Dla sprzedawców ciepła nieposiadających koncesji przewidywane jest przyznanie wyrównania za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Powyższe rozwiązania mają na celu ograniczenie start ponoszonych przez przedsiębiorstwa obrotu energetycznego oraz ciepłowniczego poprzez redukcję różnic we wsparciu udzielanym odbiorcom uprawnionym, a wysokością kwot otrzymywanych przez ww. przedsiębiorstwa.

Należy wspomnieć, iż wskazane powyżej rozwiązania wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogą Cię zainteresować