15.09.2022

Parlament Europejski wprowadza nowe zasady dotyczące minimalnego wynagrodzenia

Parlament Europejski uchwalił przepisy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników. Decyzję te podjął stosunkiem głosów 505 za do 92 przeciw i przy 44 wstrzymujących się od głosu.

Dennis Radtke (PPE, DE), powiedział po głosowaniu, że: „Obecna sytuacja wyraźnie pokazuje po raz kolejny, że potrzebujemy funkcjonującego, silnego partnerstwa społecznego w Europie. Polityka nie może dać kompleksowej odpowiedzi na każdy aspekt tego kryzysu.” 

Dyrektywa wyznacza standardy tego, jak powinna wyglądać odpowiednia płaca minimalna. Standardy te będą musiały zostać wdrożone do prawa krajowego lub przestrzegane w ramach negocjacji zbiorowych.

Minimalne wynagrodzenie we wszystkich państwach Unii ma zapewnić godny poziom życia i pracy.  Natomiast państwa członkowskie mają za zadanie propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych.

Zdaniem PE, negocjacje zbiorowe na poziomie sektorowym i międzybranżowym są ważnym czynnikiem ustalania adekwatnych najniższych pensji. Dlatego należy je wspierać i promować na podstawie przepisów przyjętej dyrektywy.

Nowa dyrektywa będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w UE, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy.

Państwa członkowskie ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia będą teraz musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń. Aby ocenić adekwatność dotychczasowego ustawowego wynagrodzenia minimalnego, państwa członkowskie mogą określić krajowy koszyk towarów i usług w oparciu o ceny rzeczywiste. Mogą też ustalić je na poziomie 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto lub 50 proc. średniego wynagrodzenia brutto.

Co ważne, państwa członkowskie, w których minimalne wynagrodzenie gwarantuje się wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, nie będą musiały wprowadzić ustawowej pensji najniższej. Nie będą też musiały zapewnić powszechnego stosowania przepisów dyrektywy.

Najważniejsze zmiany: 

  • minimalne wynagrodzenie ma zapewnić godny poziom życia,
  • przepisy unijne nie będą naruszać krajowych praktyk ustalania wysokości wynagrodzeń,
  • kraje, w których mniej niż 80 proc. pracowników jest objętych negocjacjami zbiorowymi, będą musiały we współpracy z partnerami społecznymi określić plan działania, aby objąć tymi negocjacjami większą liczbę pracowników.
  • w przypadku naruszenia przepisów pracownikom, ich przedstawicielom i członkom związków będzie przysługiwać prawo do dochodzenia roszczeń.

Zatwierdzony przez europosłów tekst przewiduje także, że państwa członkowskie UE wprowadzą system egzekwowania przepisów. Ma on obejmować wiarygodny monitoring oraz kontrole i inspekcje. W ten sposób będzie można zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zwalczanie stanowiącego nadużycie podwykonawstwa, fikcyjnego samozatrudnienia, nierejestrowanych godzin nadliczbowych oraz wzrostu intensywności pracy.

Przewiduję się, że Rada we wrześniu oficjalnie zatwierdzi porozumienie. Państwa członkowskie wówczas będą wtedy miały dwa lata na wykonanie dyrektywy.

Mogą Cię zainteresować