16.06.2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – konsekwencje prawne dla przedsiębiorców oraz pracowników

Dnia 02.05.2023 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Ustawodawca zamierza wprowadzić ważne zmiany dla pracodawców oraz pracowników. Przewidywane jest m.in. uchylenie określonych regulacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Będzie to skutkować przywróceniem szeregu począwszy od 01.07.2023 r.


W zakresie zmian o charakterze generalnym, nieodebrane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, będą uznawane za niedoręczone jedynie przed upływem 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego – oznacza to przywrócenie fikcji w zakresie doręczeń oświadczeń woli (art.98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Z uwagi na zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego prawodawcy zostaną zobligowani do niezwłocznego podjęcia zawieszonych obowiązków m.in. okresowych badań lekarskich dla pracowników, a także – w zakresie transportu drogowego – badań psychologicznych kierowców wykonujących przewóz drogowy czy szkoleń okresowych badań lekarskich kierowców wykonujących przewóz drogowy. Na wykonanie wskazanych obowiązków ustawodawca przewidział termin nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. (art.12a ustawy).

Nadto wszelkie dokumenty, które poświadczały posiadanie przez pracownika określonych umiejętności lub kwalifikacji wymaganych przepisami BHP, a których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. będą ważne jedynie przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (art.31 m1 ustawy). Planowane zmiany obejmą również regulacje dot. szkoleń BHP – szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby, które nie odbyły się z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca zostanie zobligowany przeprowadzić w ciągu 60 dni od dnia odwołania wskazanego stanu (art.12e ustawy).

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zostanie również zniesiona możliwość zmiany rozkładu czasy pracy pracowników oraz świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa (art.15x ustawy).

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało z pewnością wpływ na uprawienie pracodawcy do udzielenia niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego, co dotychczas obligowało pracownika do jego wykorzystania (art.15gc ustawy). Warto wspomnieć o odziaływaniu nadchodzących zmian legislacyjnych na obowiązujące ograniczenie wysokości odpraw odszkodowań oraz innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty w związku z ustaniem stosunku pracy z uwagi na wystąpienie spadku obrotów gospodarczych (art.15gd ustawy), a także możność wypowiedzenia przez strony umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub innych umów cywilnoprawnych (art.15gf ustawy). Należy mieć na uwadze, że wskazane powyżej regulacje ustawodawca wprowadził wyłącznie na „okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”.

Mogą Cię zainteresować