11.08.2022

Odszkodowanie za opóźniony pociąg – kiedy się należy?

PRZYCZYNA PROBLEMU

Główną przyczyna problemu mającego miejsce ostatnimi czasami na stacjach kolejowych w całej Polsce jest wzrost cen paliw oraz sezon wakacyjny a co się z nim wiąże – wysokie zainteresowanie podróżami. Pociągi są obecnie przepełnione, pasażerowie skarżą się na brak klimatyzacji co w czasach obecnego kryzysu klimatycznego uprzykrza maksymalnie podróż oraz brak jest biletów na wiele przejazdów nawet na kilka dni przed podróżą.

OPÓŹNIONY POCIĄG – REKOMPENSATA Z UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA

Ważne jest przede wszystkim określenie, kiedy dochodzi do opóźnienia, a ma ono miejsce, wtedy,
gdy pociąg odjeżdża lub przybywa do miejsca docelowego później niż planowany czas.

W sytuacji, kiedy spotyka nas problem z podróżą pociągiem przydatne będzie Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Pamiętać trzeba natomiast, że powyższa regulacja obowiązuje w Polsce obecnie wyłącznie w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) oraz połączeń międzynarodowych. Zgodnie z treścią Rozporządzenia minimalna kwota rekompensaty wynosi:

  • 25% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  • 50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Przy obliczaniu czasu opóźnienia nie uwzględnia się opóźnień, co do których przedsiębiorstwo kolejowe może udowodnić, że zdarzyły się poza terytorium, na którym stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Dodatkowo należy pamiętać, że rekompensata za opóźnienia wypłacana jest w sytuacji, gdy wartość danego odszkodowania w przeliczeniu na każdą osobę przekracza minimalny próg ustanowiony przez przewoźnika. Wysokość tego progu nie może przekraczać 4 euro.

Zgodnie z omawianym Rozporządzeniem pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

Rekompensata za opóźnienie pociągu może mieć formę bonu uprawniającego do zniżkowego zakupu innego biletu lub, jeśli pasażer wyraźnie zaznaczy to w reklamacji, wypłaty konkretnej kwoty

OPÓŹNIONY POCIĄG – REKOMPENSATA DLA PASAŻERÓW WSZYSTKICH POCIĄGÓW

Poza rekompensatą wynikającą z Rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym pasażerowi opóźnionego pociągu przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu naprawy szkody na podstawie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego (tj. art. 363 §1 i 471 k.c.) oraz ustawy – Prawo przewozowe. Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo przewozowe przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego. W sytuacji, gdy chcemy dochodzić roszczeń z przepisów krajowych konieczne jest udowodnienie poniesionej starty, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że w takim przypadku przewoźnik rozpatruje sprawę uznaniowo tj. może żądanie odrzucić, obniżyć lub uznać w całości. Należy także wziąć pod uwagę, że przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie pociągu i powiązana z nim szkoda wynikły z przyczyn całkowicie niezależnych, tj. ze zdarzeń nadzwyczajnych:

  • na powstanie których przewoźnik nie miał wpływu,
  • których, mimo zachowania należytej staranności, przewoźnik nie mógł przewidzieć,
  • których skutkom przewoźnik nie mógł zapobiec (np. zerwanie sieci trakcyjnej w wyniku nawałnicy, potrącenie przez pociąg osoby postronnej etc.).

Do zdarzeń nadzwyczajnych nie zaliczają się jednak przypadki samoczynnej awarii taboru, niewywołanej czynnikami zewnętrznymi.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJE W PKP INTERCITY?

Odszkodowanie wypłacane jest na wniosek pasażera. We wniosku takim należy wskazać swoje dane, napisać, jakiego połączenia dotyczy roszczenie, wskazać, jakie było opóźnienie pociągu oraz określić swoje żądanie. Rekompensata przyznawana jest zazwyczaj formie bonu także, jeśli więc komuś zależy na uzyskaniu odszkodowania w formie pieniężnej, to należy to wprost wskazać we wniosku, podając jednocześnie numer konta, na który przewoźnik ma dokonać przelewu. Wniosek o odszkodowanie można wysłać również drogą tradycyjną lub złożyć w specjalnie wyznaczonej kasie. Natomiast kasy obsługujące reklamacje nie występują na każdej stacji kolejowej, a raczej wyłącznie na większych dworcach. Mimo wszystko najszybciej będzie złożyć wniosek drogą elektroniczną, wysyłając go na maila przewoźnika lub wypełniając przeznaczony do tego formularz na stronie przewoźnika.

Mogą Cię zainteresować