22.08.2022

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym   

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 grudnia 2022 r. Natomiast aktualnie projekt znajduję się w Sejmie.

Celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Projekt ma na celu ułatwienie rejestracji i składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, uproszczenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, zwiększenie dostępności do informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym na unijnym portalu oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

PLANOWANE ZMIANY

  • ułatwiona rejestracja i składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego dzięki zamieszczeniu wzorców umów i informacji o zasadach rejestracji spółek i oddziałów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych, 
  • ułatwiona rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online dzięki możliwości dokonywania rozliczeń dotyczących wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej przez Internet,
  • zwiększona dostępność do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zwiększenie dostępności dla użytkowników obcojęzycznych, udostępnianych za pośrednictwem systemu integracji rejestrów,
  • rozszerzona wymiana pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. Dotyczy to informacji o zmianach podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy zagranicznego oraz o rejestracji bądź wykreśleniu oddziału. Rozwiązanie to ma na celu zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania do Krajowego Rejestru Sądowego wniosków w zakresie danych objętych tą wymianą. 
  • ponadto projekt przewiduje wymóg zamieszczania w rejestrze daty urodzenia osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL. W przypadku gdy podmiot jest przedsiębiorcą zagranicznym będącym komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej projekt przewiduje zamieszczanie w rejestrze danych pozwalających na utworzenie niepowtarzalnego identyfikatora europejskiego, a w przypadku podmiotów nieobjętych systemem integracji rejestrów – numeru w rejestrze.

 

Mogą Cię zainteresować