05.08.2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – opóźnienie w implementacji dyrektyw unijnych

Istotnie zmieniające prawa i obowiązki pracodawców i pracowników oraz szeroko komentowane, planowane zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, mające stanowić implementację dyrektyw unijnych (tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE), a których termin wdrożenia przez państwa członkowskie UE został określony odpowiednio na 1 sierpnia 2022 r. oraz 2 sierpnia 2022 r., nie weszły w życie do polskiego porządku prawnego w ww. terminach.

Przypomnijmy – planowane zmiany dotyczą w szczególności, lecz nie wyłącznie:

  • zwiększenia rocznej puli dni urlopu o dodatkowe dni urlopu okolicznościowego, płatnego w połowie stawki dziennej lub bezpłatnego,
  • zmiany warunków zawierania umów o pracę na okres próbny,
  • zmiany warunków rozwiązywania przez pracodawców umów o pracę na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia poprzez wprowadzenie obowiązku uzasadnienia decyzji pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy,
  • wprowadzenia 9-tygodniowego urlopu ojcowskiego,
  • istotnego rozszerzenia „Informacji o warunkach zatrudnienia”, udzielanej pracownikowi przez pracodawcę z momentem rozpoczęcia świadczenia pracy,
  • możliwości składania wniosków o zmianę rodzaju pracy lub wymiaru czasu pracy przez pracowników, do których rozpoznania oraz uwzględnienia (w miarę możliwości) pracodawca będzie zobowiązany pod rygorem kary grzywny.

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, planowany termin implementacji zmian do polskich przepisów prawa pracy to początek 2023 r. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę istotne różnice między europejskim a krajowym porządkiem prawnym, a także dotychczasowe tempo prac oraz ich obecny etap, według części komentatorów termin ten może ulec ponownemu przesunięciu.

O postępach prac legislacyjnych będziemy informować na bieżąco – zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie.

Mogą Cię zainteresować