09.08.2023

Nowe regulacje w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

W dniu 24 lipca 2023 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe rozwiązania do ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja zakłada szereg zmian mających na celu uproszczenie oraz przyspieszenie procedur planistycznych w zakresie planowania przestrzennego. Część regulacji wchodzi w życie już 30 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw RP.

Nowe regulacje przewidują m.in. lokalizację wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wszystkich wolnostojących instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Te same regulacje znajdą zastosowanie do wszelkich odnawialnych źródeł energii zlokalizowanych na użytkach rolnych klasy I-III, gruntów leśnych oraz instalacji o mocy elektrycznej większej niż 1000 kW. Warto wspomnieć, iż dotychczas inwestorzy nie byli zobligowani dostosowywać instalacji OZE pod warunki MPZP – wymagane było jedynie uzyskanie decyzji warunków zabudowy.

Istotną zmianą jest również możliwość lokalizacji zamontowanych na budynku instalacji OZE bez względu na ich moc całkowitą, w sytuacji, gdy plan miejscowy przewiduje lokalizację takich budynków.

Zmiany nastąpią również w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Nowe decyzje będą ważne przez 5 lat od momentu uprawomocnienia – będzie to dla inwestora czas na uzyskanie pozwolenia na budowę czy rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Nowe przepisy ułatwią rozwój elektrowni fotowoltaicznych poprzez uproszczoną procedurę zatwierdzania bądź zmiany MPZP, której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania decyzji WZ. Nowelizacja ma na celu doprowadzić do przyśpieszenia inwestycji w odnawialne źródła energii poprzez wprowadzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego, który przewiduje równoległą realizację inwestycji polegającej na instalacji OZE wraz z inwestycjami uzupełniającymi (m.in. remontami dróg publicznych).

Planowane jest również wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego, w którym będą gromadzone ogólnodostępne dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym wszelkie decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru.

 

 

Mogą Cię zainteresować