26.08.2022

Dofinansowanie na elektryczne auta – program Mój Elektryk

PRZYCZYNA POPULARNOŚCI ELEKTRYCZNYCH AUT

W dobie rosnących kosztów utrzymania auta, nadchodzącego kryzysu klimatycznego oraz zapowiedzianego pakietu klimatycznego w UE coraz więcej Polaków decyduję się na zakup auta elektrycznego. Na podjęcie takiej decyzji pozytywnie wpływa również program „Mój elektryk”, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „MÓJ ELEKTRYK”

12 lipca 2021 roku ruszył nowy program „Mój elektryk” umożliwiający uzyskanie dotacji na zakup pojazdów elektrycznych. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.  Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Budżet programu wynosi 700 mln zł. Realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków. Okres wydatkowania środków będzie trwał natomiast do 20 czerwca 2026 roku.

KTO ORAZ NA JAKICH WARUNKACH MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOPŁATY

Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie kto będzie mógł skorzystać z programu. Listę podmiotów, które mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie podzielono na dwie kategorie:

 • Kategoria pierwsza – osoby fizyczne
 • Kategoria druga – podmioty inne niż osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy:
 • Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.);
 • Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 498.);
 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 974.);
 • Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2261);
 • Fundacje w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 2167);
 • Spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 648);
 • Rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 461.);
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

Natomiast jeśli chodzi o merytoryczne warunki dofinansowania to przedstawiają się one następująco:

 1. dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, których koszty zostały dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej;
 1. zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być nowy;
 1. zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być oznakowany w okresie trwałości;
 1. okres trwałości wynosi 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia (zakupu pojazdu), przy czym w przypadku leasingu należy przez to rozumieć datę przekazania beneficjentowi (Korzystającemu) nowego pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu;
 1. pojazd zeroemisyjny stanowiący przedmiot dofinansowania będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 1. rejestracja pojazdu zeroemisyjnego musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania w ramach niniejszego programu (w przypadku leasingu pojazd może być zarejestrowany na beneficjenta lub firmę leasingową, z którą wiąże go umowa leasingu);
 1. pojazd zeroemisyjny objęty dofinansowaniem musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco), co najmniej w okresie trwałości;
 1. w przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w punktach od pkt. 5 do 7, dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami, podlega zwrotowi na warunkach określonych w umowie dotacji; umowa może określać w szczególności proporcjonalność zwrotu oraz przypadki odstąpienia od zwrotu środków;
 2. wypłata dotacji może być uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków;
 1. dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, którego realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt 13);
 1. dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu lub w formie dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingu (opłaty wstępnej i opłaty transferowej) po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu;
 1. w przypadku, gdy dofinansowanie dotyczy pojazdu zeroemisyjnego kategorii M2 lub M3 oraz stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje umożliwiające redukcję emisji zanieczyszczeń, w sytuacji, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska UE;
 1. przedsięwzięcie polegające na zakupie/leasingu pojazdu kategorii M2 lub M3 nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zawarcie umowy zakupu/leasingu pojazdu;
 1. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może on otrzymać jedno dofinansowanie obejmujące jeden pojazd zeroemisyjny;
 1. dofinansowanie przeznaczone na dopłatę do opłaty wstępnej i opłaty transferowej wskazanych w umowie leasingu pojazdu zeroemisyjnego może być udzielone w przypadku, gdy na przedmiot leasingu nie udzielono wcześniej dofinansowania w ramach przedmiotowego programu;

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wartość dofinansowania uzależniona jest od kategorii zakupionego pojazdu:

Kategoria M1:

 • dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł

LUB

 • dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km
 • Dodatkowo przy zakupie pojazdu kategorii M1 należy pamiętać, że koszt zakupu pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

Kategoria N1:

 • dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

LUB

 • dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

Kategoria L1e – L7e:

 • dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

Wskazane powyżej kwoty są kwotami netto, dla podmiotów które mogą sobie odliczyć 100% VAT. Oznacza to, że jeśli auto będzie używane na potrzeby prywatno-firmowe, kiedy to istnieje możliwość odliczenia 50% VAT-u, wówczas podane ceny zawierają podatek, który można odliczyć. Dla przedsiębiorcy, który nie będzie miał prawa do obliczenia podatku od towarów i usług, podane ceny będą cenami brutto.

Warto wskazać, iż w sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu, zakup lub leasing każdego pojazdu traktowane jest jako osobne przedsięwzięcie.

UDOGODNIENIA DLA KIEROWCÓW ELEKTRYCZNYCH AUT

W celu zachęcenia Polaków do zakupu i korzystania z aut elektrycznych rząd wspiera kierowców takich aut poprzez szereg następujących udogodnień:

 • Zwolnienia w opłatach za korzystanie z dróg publicznych,
 • Dodatkowe stanowiska postojowe,
 • Zwolnienie z akcyzy,
 • Strefa czystego transportu,
 • Większe limity amortyzacyjne,
 • Poruszanie się buspasem.

Mogą Cię zainteresować