04.04.2024

Czy pracodawca może wezwać do biura pracownika na pracy zdalnej?

Od zeszłego roku obowiązują nowe regulacje Kodeksu pracy dotyczące pracy zdalnej. Z reguły zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (lub organizacjami związkowymi). Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Nawet w przypadku, gdy pracodawca nie ureguluje pracy zdalnej w regulaminie, to wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika jest możliwe przez polecenie wykonywania pracy zdalnej albo porozumienie zawarte indywidualnie z pracownikiem.

W Kodeksie pracy zasady wykonywania pracy zdalnej zostały określone w art. 6720. W § 6 ww. przepisu wskazano minimalną treść porozumienia ze związkami/regulaminu pracy zdalnej. Wobec tego w pozostałym zakresie pracodawca ma prawo uregulować kwestie związane z wykonywaniem pracy zdalnej według własnego uznania. Pracodawca może zatem również w porozumieniu bądź regulaminie uregulować kwestię ewentualnego stawiania się pracownika do zakładu pracy na wezwanie pracodawcy w określonych celach, np. w celu odbycia spotkania, celach organizacyjnych itp. Inna jest natomiast sytuacja, jeśli pracodawca nie ureguluje tego, bowiem przepisy Kodeksu pracy również nie odnoszą się do zagadnienia, czy można wezwać pracownika pracującego zdalnie do stawienia się w biurze, np. na spotkanie.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na treść art. 100 § 1 Kodeksu pracy, stosownie do którego pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń przełożonych. Pracownik zdalny co do zasady nie powinien być traktowany odmiennie niż pracownik stacjonarny, gdyż nie należy dyskryminować pracowników ze względu na formę zatrudnienia. Prowadzi to konkluzji, że przełożony mógłby wydać polecenie o stawieniu się pracownika zdalnego na spotkanie czy też szkolenie w biurze.

Warto również wskazać, że ustawodawca wprowadza w Kodeksie pracy wprost zakazy określonych działań pracodawcy wobec określonych grup pracowników. Natomiast nie ma zakazu wzywania pracownika z pracy zdalnej do zakładu pracy, np. z powodów organizacyjnych. Należałoby zatem dojść do wniosku, że w sytuacji braku takiego zakazu, ww. działanie pracodawcy jest dopuszczalne na gruncie przepisów Kodeksu pracy.

Niekiedy wskazuje się również, że w zależności od określenia miejsca pracy w umowie z pracownikiem zdalnym, można uznać podróż pracownika zdalnego do biura jako podróż służbową. Podróżą służbową jest wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika, podczas którego pracownik wykonuje zadania służbowe, a jednocześnie musi ona odbywać się na polecenie pracodawcy. Jeśli zatem w umowie jako miejsce pracy określono jedynie siedzibę pracodawcy (bądź zarówno siedzibę pracodawcy, jak i miejsce wykonywania pracy zdalnej, np. miejsce zamieszkania pracownika), wówczas dojazdu do biura nie powinno się uwzględniać jako podróży służbowej.

Natomiast w przypadku, gdy w umowie o pracę określono, że miejscem pracy pracownika zdalnego jest wyłącznie miejsce niebędące siedzibą pracodawcy, np. jego miejsce zamieszkania, to dojazd pracownika do biura mógłby być uznany za podróż służbową.

Autor: apl. radc. Klaudia Szymańska


 

Mogą Cię zainteresować