19.11.2021

Czy można uzyskać dostęp do danych osobowych abonentów korzystających z Internetu, którzy naruszają autorskie prawa majątkowe? Poważne wątpliwości w tej kwestii rozstrzygnie Sąd Najwyższy.

Dla jednego z naszych Klientów prowadzimy aktualnie sprawę wezwania do udzielania informacji, w toku której powstało kontrowersyjne zagadnienie prawne, przedstawione obecnie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Chodzi o udostępnienie danych abonentów naruszających prawa autorskie, do którego podstawę dają znowelizowane niedawno przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które wprowadziły tzw. postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Sąd I instancji oddalił jednak wniosek naszego Klienta i stwierdził, że pomimo iż w postępowaniu zostało wykazane, że Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1 Prawa Autorskiego, to na przeszkodzie do uwzględnienia wniosku stoją obecnie obowiązujące przepisy tj. art. 479115 KPC. Zdaniem Sądu zmiany przepisów będące podstawą wniosku, dokonane ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 288) zdecydowanie ograniczyły zakres informacji możliwych do udostępnienia, w porównaniu ze stanem prawnym sprzed nowelizacji m. in. zmienionym art. 80 Prawa Autorskiego. Sąd uznał, że obecnie brak jest podstaw do żądania uzyskania dostępu do danych osobowych abonentów korzystających z usług dostępu do Internetu z naruszeniem autorskich praw majątkowych.

Na powyższe postanowienie Kancelaria JLSW złożyła zażalenie, wskazując, że celem wprowadzenia nowych regulacji był dotychczasowy brak skuteczności w dochodzeniu przez uprawnionych roszczeń od naruszających prawa własności intelektualnej. Problemem była faktyczna niska efektywność przysługujących im środków prawnych, szczególnie na etapie przedprocesowym. Celem ustawodawcy było więc usystematyzowanie i stworzenie jednolitego instrumentu prawnego, który będzie umożliwiał uprawnionemu uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących naruszenia tych praw, a nie ograniczenie dostępu do informacji i wydania dokumentacji osobom, których autorskie prawa majątkowe zostały naruszone.

Na skutek złożonego przez Kancelarię zażalenia, Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości:
„Czy sąd na podstawie art. 479115 § 1 pkt 1 k.p.c., uwzględniając wniosek uprawnionego w przedmiocie wezwania do udzielenia informacji, o którym mowa w art. 479113 k.p.c., może zobowiązać podmiot wskazany w art. 479114 pkt 2 k.p.c. do udzielenia informacji o imionach i nazwiskach producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług, w przypadku użytkownika usług dostępu do Internetu posługującego się adresem IP?”; a w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie: „Czy wyżej wymienione informacje mogą zostać udostępnione na podstawie art. 479115 § 1 pkt 3 k.p.c.?”

Obecnie sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt: III CZP 59/21 i czeka na rozpoznanie. Niewątpliwie odpowiedź na powyższe pytanie i podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy pozwoli dokonać prawidłowej wykładni ww. przepisów oraz znacząco wpłynie na możliwości uzyskania informacji przez podmioty, których prawa autorskie zostały naruszone.

 

Mogą Cię zainteresować