Klauzula informacyjna

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Państwa danych jest JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-441), przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000680872, NIP 7781465914, REGON 301219323 [Dalej jako: „My” lub „Spółka”].

Kontakt:

Może się Pani/Pan z nami kontaktować korespondencyjnie, na wskazany powyżej adres lub mailowo pod adresem: kancelaria@jlsw.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

W ramach prowadzonej korespondencji mailowej, co do zasady, przetwarzamy Pani/Pana dane, w następujących celach, w zależności od stosownego przypadku:

 1. udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość,
 2. przedstawienia oferty w związku z Pani/Pana zapytaniem,
 3. kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących Spółkę z Panią/Panem lub z podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje, występuje w organach tych podmiotów,
 4. kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących Spółkę z podmiotami, z którymi łączy Panią/Pana stosunek pracy,
 5. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Spółką a podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów,
 6. w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest wymagane przez przepisy prawa, przetwarzamy wówczas dane w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,
 7. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 8. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 9. przechowywania danych dla celów archiwalnych lub statystycznych.

Informacja o odbiorcach Państwa danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji naszych usług. Będziemy przekazywać dane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam serwery pocztowe, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze;
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, z którym współpracuje lub z którym łączy Panią/Pana stosunek pracy. W niektórych sytuacjach mogliśmy pozyskać te dane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z ogólnodostępnych rejestrów np. CEIDG lub KRS.

Kategorie odnośnych danych:

W ramach prowadzonej korespondencji mailowej dysponujemy co do zasady takimi kategoriami jak dane kontaktowe, tj. e-mail, nr telefonu, w stosownych przypadkach również dane identyfikacyjne (jak np. imię i nazwisko, stanowisko). Kategorie przetwarzanych danych osobowych dodatkowo zależeć będą od sprawy, w której toczyć się będzie między Panią/Panem, a Spółką korespondencja mailowa.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi powyżej celami.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w granicach określonych w przepisach prawa, w stosownych przypadkach, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 2. żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja dotycząca przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich:

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których obliczenia potrzebne do świadczenia usługi dla przechowywanych danych osobowych w firmie Microsoft w ramach korzystania przez nas z usług Office 365, w tym usługi poczty elektronicznej, będą wymagały tymczasowego transferu danych.

Jeśli wymagany będzie tymczasowy transfer danych, Microsoft stosować będzie najnowocześniejsze szyfrowanie w transferze i niezwłocznie po tym zwróci dane osobowe do lokalizacji przechowywania danych w UE.

W przypadku tych tymczasowych transferów firma Microsoft opiera się na zgodności z prawem europejskim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych (SCC) wraz z dodatkowymi środkami zapewniającymi ochronę danych osobowych. Kopię SSC można uzyskać w siedzibie Administratora lub mailowo, po skierowaniu wiadomości w tym przedmiocie na adres: kancelaria@jlsw.pl.

Informacja dotycząca profilowania:

Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.